VÌ SAO NỘP ĐƠN VÀ PHỎNG VẤN MÃI MÀ CHƯA ĐƯỢC MỜI NHẬN VIỆC