Vaccine do Việt Nam sản xuất sẽ được tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của WHO?