VACCINE COVID “PHỦ SÓNG” THỔI BÙNG SỨC SỐNG MỚI CHO BÁN LẺ TOÀN CẦU