Trade MKT Interview: KÊNH GT VÀ THÁCH THỨC VỚI SHOPPER NGÀNH HÀNG SỮA KHÓ TÍNH VÀ TRUNG THÀNH