Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đã sát nút 100 tỷ USD, những lĩnh vực nào có cơ hội hưởng lợi?