Thay vì nhắc nợ, ngân hàng dạy phương thức kinh doanh mới, thu hút 200.000 người tham gia