Retail Build Manager (Quản lý Đầu tư Hình ảnh Trải nghiệm), Vietnam