Nestlé Việt Nam nỗ lực ứng phó dịch vì mục tiêu phát triển bền vững