NESTLÉ VIỆT NAM ĐƯỢC TRAO TẶNG “GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2020”