Năm 2021, ngành bán lẻ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19