Metaverse: the gateway to excess to meta-hybrid retail #3