EVFTA: Đón dòng vốn châu Âu, nhiều ngành hưởng lợi