View english version here

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản Sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng trang web này (sau đây gọi là “Trang web”). Trang web này được vận hành bởi CPM Vietnam (“CPM” hoặc “chúng tôi”). CPM cung cấp Trang web, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn qua Trang web cho bạn, người sử dụng, với điều kiện bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

Các tính năng và chức năng do bên thứ ba cung cấp; Điều khoản của bên thứ ba

Một số nội dung, tính năng và chức năng trên Trang web có thể được sở hữu và vận hành bởi các bên thứ ba (gọi chung là “Nhà cung cấp bên thứ ba”), bao gồm nhưng không giới hạn ở Twitter, Facebook, LinkedIn (gọi chung là “Nội dung bên thứ ba”). CPM có thể, nhưng không bắt buộc phải giám sát hoặc xem xét bất kỳ phần nào trên Trang web có chứa Nội dung của bên thứ ba. Việc bạn sử dụng và tương tác với Nội dung của bên thứ ba đó có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng của Nhà cung cấp bên thứ ba và bạn sẽ phải tuân theo và tuân thủ các điều khoản và điều kiện do Nhà cung cấp bên thứ ba đó đưa ra (nếu có). BẠN XÁC NHẬN RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA HOẶC CÁC HÀNH ĐỘNG HOẶC SAI SÓT CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA VÀ RẰNG BẤT KỲ KHIẾU NẠI HOẶC HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ KHÁC MÀ BẠN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU TRÊN SẼ ĐƯỢC ĐƯA RA CHỐNG LẠI NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA (HOẶC CÁC BÊN LIÊN QUAN), CHỨ KHÔNG PHẢI CPM.

Sử dụng nội dung

Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, thiết kế, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, nhiếp ảnh, video, âm thanh, tải xuống, giao diện, mã, phần mềm, sản phẩm, tính năng và công cụ cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp của chúng và tất cả tài sản trí tuệ liên quan đến những điều đã nói ở trên, nhưng đặc biệt loại trừ Nội dung của bên thứ ba (gọi chung là “Nội dung”), là tài sản của CPM hoặc người cấp phép của CPM. Khi bạn chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, CPM cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, không độc quyền, có thể hủy ngang, để truy cập, sử dụng, sao chép, tải xuống và in Nội dung cho mục đích sử dụng thông tin cá nhân và phi thương mại của bạn miễn là bạn không sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác xuất hiện trên Nội dung. Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, phân phối, thực hiện, phát sóng, xuất bản, cấp phép, kỹ thuật đảo ngược hoặc bán lại hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, đều bị nghiêm cấm, trừ khi bạn có được sự đồng ý trước bằng văn bản của CPM. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các hạn chế bổ sung được hiển thị trên Trang web vì chúng có thể được cập nhật theo thời gian. CPM có thể thu hồi giấy phép hạn chế này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều được bảo lưu bởi CPM và người cấp phép của nó. Bạn sẽ không: (i) sử dụng bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào nhằm mục đích làm hỏng hoặc cản trở hoạt động bình thường của Trang web; (ii) lén lút chặn bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào từ Trang web; hoặc (iii) làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của Trang web dưới bất kỳ hình thức nào. CPM bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web của bạn, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Việc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng của bạn sẽ không loại bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc bồi thường nào khác mà CPM có thể được hưởng theo luật pháp hoặc công bằng.

Tài liệu mà bạn gửi

Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu nào bạn có thể gửi qua Trang web này, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của tài liệu đó. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc công bất kỳ nội dung nào trên Trang web này mà (i) là bí mật, tài sản, sai lệch, lừa đảo, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lạm dụng, vi phạm pháp luật hoặc có thể bị phản đối; (ii) có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật nào; hoặc (iii) có thể chứa vi rút phần mềm, vận động chính trị, thư dây chuyền, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “spam” nào khác. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả hoặc thông tin nhận dạng khác, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc ngụ ý sai về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào. Bạn không được tải nội dung thương mại lên Trang web.

Nếu bạn gửi tài liệu và trừ khi có sự chỉ định và đồng ý khác từ CPM bằng văn bản, bạn cấp cho CPM quyền không hạn chế, không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy bỏ và hoàn toàn có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị các tài liệu đó trên khắp thế giới bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cũng đồng ý rằng CPM và những người được ủy quyền của CPM được tự do sử dụng mà không cần cân nhắc bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết nào mà bạn hoặc những cá nhân đại diện cho bạn cung cấp cho CPM. Bạn cấp và được ủy quyền cấp cho CPM và những người được chuyển nhượng quyền sử dụng mà không cần cân nhắc bất kỳ tên hoặc hình ảnh tương tự nào bạn gửi liên quan đến tài liệu đó, nếu công ty chọn như vậy. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung bạn đăng; rằng nội dung là chính xác, không vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác và tuân thủ tất cả các luật pháp liên quan; việc sử dụng nội dung bạn cung cấp không vi phạm bất kỳ điều khoản nào ở đây và sẽ không gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; và rằng bạn sẽ bồi thường cho CPM đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ nội dung mà bạn cung cấp.

Hoạt động bị cấm

Bạn không được sử dụng bất kỳ “liên kết sâu”, “quét trang”, “rô-bốt”, “trình thu thập thông tin” hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động nào khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần của Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ đích thông qua Trang web. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Trang web, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào kết nối với Trang web hoặc máy chủ CPM, hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web hoặc thông qua Trang web, bằng cách đột nhập, “đào mật khẩu” hoặc bằng các phương pháp trái phép khác.

Liên kết

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, một số trong số đó có thể được điều hành bởi CPM và những trang web khác có thể được điều hành hoặc kiểm soát bởi các bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”), bao gồm cả liên kết được chứa trong quảng cáo, như quảng cáo dạng banner và liên kết tài trợ. Các liên kết này được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho bạn và như một cách bổ sung để truy cập thông tin có trong đó. Việc bao gồm các liên kết đến Trang web của bên thứ ba không phải và không nên được xem là sự chứng thực của CPM đối với Trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó. Các điều khoản và điều kiện khác áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web của bên thứ ba. CPM KHÔNG KIỂM SOÁT NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA VÀ KHÔNG CHẤP NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHÚNG VÀ DO ĐÓ TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CHÚNG. NẾU BẠN QUYẾT ĐỊNH TRUY CẬP BẤT KỲ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA NÀO, BẠN HOÀN TOÀN TỰ CHỊU RỦI RO KHI LÀM NHƯ VẬY VÀ TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CHO CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA ĐÓ.

Thương hiệu và Bản quyền

Tất cả nhãn hiệu, tên thương mại, logo, hình ảnh, nhãn hiệu dịch vụ, hình ảnh thương mại, Nội dung và Nội dung của bên thứ ba được hiển thị trên Trang web (gọi chung là “Sở hữu trí tuệ”) là tài sản của CPM hoặc người cấp phép, nhà cung cấp nội dung hoặc bên thứ ba khác của CPM . Không có nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này hoặc trên Trang web được hiểu là cấp phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Tài sản trí tuệ nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của CPM hoặc chủ sở hữu của Tài sản trí tuệ.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG RẰNG BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU NÀO CHÚNG TÔI CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY LÀ RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ VÀ TÍNH NĂNG LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN HẠN CHẾ HOẶC CHẤM DỨT QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN ĐẾN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TÍNH NĂNG HOẶC PHẦN NÀO ĐÓ CỦA NÓ BẤT KỲ LÚC NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CPM TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở: (I) KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH HOẶC SỬ DỤNG CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, SỰ KHÔNG VI PHẠM VÀ CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý TỪ MỘT CÁCH THỰC HIỆN HOẶC MỘT CÁCH GIAO DỊCH; (II) KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỮ LIỆU, NỘI DUNG, DỊCH VỤ, PHẦN MỀM, PHẦN CỨNG, CÓ THỂ CUNG CẤP HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC SỰ SẴN CÓ CỦA BẤT KỲ ĐIỀU NÀO TRÊN; (III) NỘI DUNG CÓ ĐÚNG, ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, KHÔNG NHẦM LẪN HOẶC KỊP THỜI; VÀ (IV) KHÔNG CÓ BẤT KỲ VI-RÚT NÀO HOẶC MÃ CÓ HẠI KHÁC TRONG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB. HƠN NỮA, CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ, TUYỆT ĐỐI HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC CÁC DỊCH VỤ DO TRANG WEB CUNG CẤP SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC AN TOÀN. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, NẾU BẠN TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TỪ TRANG WEB, BẠN LÀM ĐIỀU ĐÓ THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN, VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG CÁC TÀI LIỆU ĐÓ.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRỪ TRƯỜNG HỢP BỊ CẤM BỞI PHÁP LUẬT, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CPM HOẶC CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (DÙ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRÁCH NHIỆM, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC (BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC MẤT TÍNH NĂNG SỬ DỤNG)) PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN CÓ TRÊN TRANG WEB, DÙ CÓ THIỆT HẠI DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY CÁCH KHÁCH, NGAY CẢ NẾU CPM HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA CPM ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI (GỌI LÀ “THIỆT HẠI ĐƯỢC LOẠI TRỪ” ). BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG CPM HAY BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO CỦA CPM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH VI PHỈ BÁNG, XÚC PHẠM HOẶC BẤT HỢP PHÁP NÀO CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG NÀO CỦA TRANG WEB. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO VỚI CPM LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN.

Ở MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ, MỘT SỐ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH. TRONG CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ ĐÓ, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NẾU CPM KHÔNG THỂ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN THEO GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY, CPM SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN, TỔNG HỢP CHO TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI PHÁT SINH THEO ĐÂY, TRỊ GIÁ CỦA THIỆT HẠI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRƯỚC KHÔNG VƯỢT QUÁ 100 BẢNG ANH (“GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM”). TRONG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC THIỆT HẠI ĐƯỢC LOẠI TRỪ CHO TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI PHÁT SINH DƯỚI ĐÂY KHÔNG THỂ TÍNH TOÁN VỚI SỰ CHẮC CHẮN HỢP LÝ. BẠN ĐỒNG Ý THÊM RẰNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐẠI DIỆN (I) MỘT XẤP XỈ HỢP LÝ VỀ THIỆT HẠI ĐƯỢC LOẠI TRỪ BẠN SẼ CHỊU ĐỐI VỚI TẤT CẢ KHIẾU NẠI PHÁT SINH VÀ RẰNG NHỮNG THIỆT HẠI ĐƯỢC LOẠI TRỪ NHƯ VẬY KHÔNG CẤU THÀNH HÌNH PHẠT, VÀ (II) BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỘC QUYỀN DÀNH CHO BẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI PHÁT SINH THEO ĐÂY. CÁC GIỚI HẠN TRONG ĐOẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHÁC CÓ SẴN CHO BẠN KHÔNG ĐẠT MỤC ĐÍCH CƠ BẢN CỦA NÓ.

GIỚI HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ KHIẾU NẠI

BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HAY YÊU CẦU NÀO CÓ THỂ PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, TRANG WEB (BAO GỒM BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB) HOẶC NỘI DUNG PHẢI ĐƯỢC BẮT ĐẦU TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM KỂ TỪ NGÀY NGUYÊN NHÂN HAY YÊU CẦU PHÁT SINH, HOẶC NGUYÊN NHÂN HAY YÊU CẦU ĐÓ SẼ BỊ CẤM VĨNH VIỄN.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, dưới sự chấp thuận của luật sư của chúng tôi, bồi thường và giữ vô hại cho CPM, công ty liên kết và các cơ quan, giám đốc, cổ đông, nhân viên, nhà thầu, đại lý, chủ sở hữu bản quyền, nhà cung cấp dịch vụ, những người kế nhiệm và những người được giao nhiệm vụ, khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, quyết định, giải thưởng, tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, khoản phạt và lệ phí (bao gồm lệ phí luật sư và chuyên gia hợp lý cũng như chi phí tòa án) (gọi chung là “Thiệt hại”) phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) việc bạn sử dụng Trang web hoặc Nội dung của nó không được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này; (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào hoặc các điều khoản tương tự do Nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp đối với bất kỳ Nội dung bên thứ ba nào; hoặc (iii) các khiếu nại phát sinh từ gian lận, hành vi sai trái có chủ ý, hành vi phạm tội hoặc sơ suất nghiêm trọng của bạn. Nếu bạn gây ra sự cố kỹ thuật trên Trang web hoặc hệ thống truyền tải Trang web cho bạn hoặc người khác, bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các Thiệt hại phát sinh hoặc kết quả từ sự cố đó.

Quyền tài phán và Luật áp dụng

Các Điều khoản Sử dụng này và việc bạn sử dụng Trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này sẽ chịu sự phán quyết độc quyền của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Không xuất nội dung

Bạn không được sử dụng hoặc xuất hoặc tái xuất bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ bản sao hoặc bản chuyển thể nào của Nội dung đó hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web, vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Thay đổi đối với Điều khoản sử dụng này

CPM bảo lưu quyền tùy ý thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ lúc nào, bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên Trang web này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra mọi thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với các Điều khoản sử dụng này mỗi khi bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau thời điểm đó có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được đăng trên Trang web (nhưng không bao gồm các điều khoản và điều kiện khác do Nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp, như được mô tả trong đoạn có tiêu đề “Các tính năng và chức năng do Bên thứ ba cung cấp; Điều khoản của bên thứ ba”) cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và CPM về chủ đề của nó và thay thế tất cả các liên lạc và đề xuất trước đó, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa các bên liên quan đến chủ đề đó.

Không từ bỏ và Hiệu lực từng phần

Việc CPM từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành việc từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác và bất kỳ sự thất bại nào của CPM trong việc khẳng định quyền hoặc điều khoản theo các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Biện pháp khắc phục

Theo lựa chọn của mình, CPM có thể tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn cho mình trong các Điều khoản sử dụng này, theo luật pháp và công bằng, bao gồm cả biện pháp khắc phục tạm thời dưới hình thức thực hiện cụ thể để thực thi các Điều khoản sử dụng này và bất kỳ hướng dẫn hoặc chính sách bổ sung nào do CPM ban hành (bao gồm cả những nội dung được đăng trên Trang web).

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc bình luận nào về các Điều khoản Sử dụng này hoặc Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại info@cpmvietnam.com

Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi tại:

CPM Việt Nam.

Tầng 12, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Cám ơn đã ghé thăm Trang web của chúng tôi.